...
...
...
...
...
...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้เห็นชอบเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจรและมีความปลอดภัยในการเดินทาง จึงมีมาตรการให้เด็กปฐมวัยและผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ