...
...
...
...
...
...

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ หรือ สแกนที่ QR code เพื่อประเมิน ตามรายละเอียดในภาพนี้