...
...
...
...
...
...

มอบนโยบายในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566  นายพันธ์ศักดิ์  แก้วสุดใจ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ  เป็นประธาน

การประชุมประจำเดือนพนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลบ้านแปะ  ประจำเดือนมีนาคม 2566 

โดยมอบนโยบายในเรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน / นโยบาย No Gift Policy ฯ 

โดยหวังว่าจะเป็นการยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา ลดการเสี่ยงการทุจริต  ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลบ้านแปะ

มีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป