...
...
...
...
...
...

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายใต้กิจกรรมการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้จัดตั้งทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าภายใต้กิจกรรมจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ตามบัญญัติของเทศบาลตำบลบ้านแปะงบประมาณปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 58,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตพิ้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแปะ ทั้ง 10 หมู่บ้าน ตามเขตป่าชุมชน ป่าต้นน้ำและสถานที่สำคัญต่างๆ ในหมู่บ้าน ขนาดของแนวป้องกันไฟป่า มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 88 กิโลเมตร ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 18 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืช และสัตว์ป่า ดำเนินงานโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ในการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า โดย นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ได้กล่าวว่ากิจกรรมการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ที่เทศบาลตำบลบ้านแปะจัดทำเป็นทุกๆ ปี เนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบลบ้านแปะ เป็นบริเวณต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ และในช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม ในพื้นที่ตำบลบ้านแปะ จะทำการจุดไฟเผาในพื้นที่ทำการเกษตร ทำข้าวไร่ การจัดทำแนวป้องกันไฟป่าจะสามารถป้องกันไฟลุกลาม เข้าสู่พื้นที่ป่าได้ และการจัดโครงการดังกล่าว ยังสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของประชาชนในชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกด้วย ทำให้พื้นที่ของเขตตำบลบ้านแปะ ไม่เคยเกิดปัญหาไฟป่า และหมอกควันนับตั้งแต่เราได้จัดทำโครงการ แนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น