รู้จักเทศบาล
BANPAE CITY
เกี่ยวกับเทศบาล
BANPAE CITY
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
BANPAE CITY
ข่าวสารเทศบาล
BANPAE CITY
ปฏิทินกิจกรรม
BANPAE CITY
เว็บลิงค์
BANPAE CITY
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุุจริตในการบริหารงานและร่่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุุจริตของผู้บริหาร และบุุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านแปะ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาด้านคุุณธรรมและความโปร่่งใสขององค์กร ตลอดจน แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุุง พัฒนา และส่่งเสริมหน่่วยงานด้านคุุณธรรมและความโปร่่งใส

ภาพกิจกรรมเทศบาล
Activity
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานใน ...
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่องมาตรฐานในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ...
23 | 20 เมษายน 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศ ...
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแปะ ชั้น 3 นายพันธ์ศักดิ ...
26 | 5 กุมภาพันธ์ 2565
ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒน ...
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ นายพันธ ...
27 | 11 เมษายน 2565